หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก

หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก

หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

การประกันภัยรถยนต์ที่มีวันคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

หลักการและเจตนารมณ์ : ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ ความเสียหายที่เป็นผลมาจากลักษณะการใช้งานของรถยนต์ รวมไปถึงความเสียหายที่ผู้ใช้รถสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ตามสมควรแก่เหตุ ถือว่าเข้าข่ายที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก

หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก