การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์

คือ การแชร์ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไปยังบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกลับมาให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของสินไหมทดแทน ซึ่งสามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น ชดใช้มาในรูปแบบของเงิน , ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้สามารถกลับมาให้ใช้งานได้ดังเดิม , เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนส่วนที่เสียหาย เป็นต้น

 

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ คือ การประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บังคับให้รถ ทุกคันที่ขับเคลื่อนบนท้องถนนทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินถนนไป มาให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ส่วนใหญ่คนจะเรียกติดปากกันว่า พ.ร.บ.

ตารางความคุ้มครอง พ.ร.บ.

วิธีเบิก พ.ร.บ.

2. การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยโดยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย ที่ต้องการความ คุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ชีวิต และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ที่เรามักจะเรียกกันว่า ประกันชั้น 1 , ประกันชั้น 3 , 2+ , 3+ ที่จริงแล้วศัพท์ทางประกันภัย จะเรียกว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

รหัสรถยนต์ประเภทต่าง ๆ และลักษณะการใช้รถยนต์

รหัสรถยนต์